eetbare bloemen webshop

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Maatschap A.H. Scheffers,
gevestigd te Raaphorstlaan 11, Monster
Telefoon: 0627157569
KvK- nummer: 27368826
BTW nummer: 802548398 B01

ARTIKEL 1: Definities en algemeen.
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Verkoper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Eetbare
Bloemenshop, die tot doel heeft het verkopen van de door Eetbare Bloemenshop
geteelde of geproduceerde zaken.
Koper: de wederpartij van Verkoper, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
Eigenaar: de eigenaar van de door Verkoper aan Koper verkochte of geleverde zaak,
te weten Eetbare Bloemenshop die deze verkochte of geleverde zaak heeft geteeld of
geproduceerd.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen van Verkoper waarop Verkoper deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde
afspraken tussen Verkoper en Koper.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor
de
uitvoering daarvan derden worden betrokken.
1.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing
naast deze voorwaarden indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van Koper
en deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn,
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.
Verkoper en Koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt
genomen.

ARTIKEL 2 Offertes en vertegenwoordiging Koper.
2.1 Offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn altijd vrijblijvend en kunnen alleen
zonder afwijkingen worden aanvaard. Offertes en aanbiedingen worden in elk geval geacht te
zijn vervallen indien deze niet binnen een maand zijn aanvaard.
2.2 De persoon die tekent namens Koper verklaart door het plaatsen van zijn
handtekening, dat hij bevoegd is Koper te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke
formaliteiten hiertoe zijn vervuld.

ARTIKEL 3 Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn in Euro, exclusief vervoers- en verpakkingskosten en inclusief
BTW. Alle heffingen, opslagen, belastingen, extra kosten enz., die door (semi-)overheid zijn
opgelegd aan Verkoper ter zake het verkochte, komen voor rekening van Koper.
3.2 Verkoper is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde
prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
3.3 Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van Verkoper
binden Verkoper slechts nadat en voor zover zij door de desbetreffende ondergeschikte van
Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 Plaats van nakoming, wijze van levering en risico.
4.1 De plaats van nakoming wordt per (koop)Overeenkomst overeengekomen. Als
deze niet is overeengekomen bepaalt Verkoper deze, welke zo dicht mogelijk bij de
plaats van teelt, productie of verpakken ligt.
4.2 Indien is overeengekomen dat het vervoer van het verkochte door of vanwege
Verkoper geschiedt, vindt de levering plaats op het moment van aflevering van het verkochte op
de overeengekomen plaats.
4.3 Wanneer het verkochte door of vanwege Verkoper voor Koper wordt opgeslagen,
vindt de levering plaats op het moment dat het verkochte is opgeslagen.
4.4 Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Koper
geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Het risico van het verkochte komt voor Koper vanaf het moment van levering van
het verkochte en, indien Koper geen medewerking verleent aan de levering, vanaf het
moment dat levering is geweigerd.

ARTIKEL 5 Geleverde hoeveelheid.
5.1 De geleverde hoeveelheid wordt qua aantal, gewicht en publiek- of privaatrechtelijk
voorgeschreven eisen, geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen
respectievelijk voorgeschreven behoudens door Koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 6 Leveringstermijn.
6.1 Opgegeven of overeengekomen (af)levertijden of -data zijn geen fatale termijnen.
Verzuim treedt eerst in door ingebrekestelling. Een redelijke termijn voor nakoming is
minimaal de in de branche van Verkoper als redelijk geldende termijn.
6.2 De opgegeven of overeengekomen (af)leveringstijden of -data zijn gebaseerd op
de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden,
productieverwachtingen of tijdige levering aan Verkoper van de door Verkoper
bestelde voorraden, materialen of onderdelen.
6.3 Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de leveringstermijn,
ongeacht de herkomst van zaken, verplicht Verkoper niet tot betaling van enige
schadevergoeding.
6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper niet het recht de koop te
ontbinden of zijn betalingsverplichtingen op te schorten of niet tijdig na te komen.

ARTIKEL 7 Controle door Koper na levering en klachttermijn.
7.1 Bij vervoer door Verkoper (zoals bedoeld in artikel 4 lid 2) dient Koper de geleverde
zaken te controleren op beantwoording aan de overeenkomst, namelijk:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen voor normaal gebruik of
handelsdoeleinden conform de Nederlandse wetgeving; en
c. of de geleverde zaken qua kwantiteit (aantal en hoeveelheid gewicht)
overeenstemmen met het overeengekomen. Bij afwijking in gewicht of hoeveelheid tot
en met 3 % van het totaal is Verkoper geen vergoeding verschuldigd. Bij afwijking in
gewicht of hoeveelheid tussen 4 en 10% van het totaal, accepteert Koper het geleverde
volledig tegen evenredige prijsvermindering of -verhoging.
7.2 Klachten over gebreken, waaronder afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit, moeten
zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs konden worden
ontdekt, doch uiterlijk 24 uur na de aflevering, aan Verkoper worden medegedeeld en
moeten daarna binnen 8 uur schriftelijk worden bevestigd vergezeld van fotomateriaal.
Verkoper is niet aansprakelijk voor niet herkenbare gebreken aan verse producten,
tenzij Koper bewijst dat Verkoper of zijn producenten daarvan op de hoogte was c.q.
waren.
7.3 Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte van Verkoper dient Koper de
gekochte zaken direct na levering te controleren conform lid 1. Acceptatie van het geleverde
betekent ook acceptatie van de geleverde kwaliteit en kwantiteit.
7.4 Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de Koper,
is Koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren door
de betreffende houder en zijn de termijnen conform artikel 7 lid 1 en 2 van toepassing
vanaf het moment van aflevering aan de houder.
7.5 Indien er sprake is van een gebrek, moet de Koper de geleverde zaken in zijn
geheel bewaren en Verkoper of een door Verkoper aangewezen derde in de gelegenheid
stellen de geleverde zaken te bezichtigen, tenzij partijen anders overeenkomen.
7.6 Koper moet altijd als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken
zorgen.
7.7 Het indienen van een klacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen
overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, tenzij de klacht en een ontslag uit de
betalingsverplichting door Verkoper schriftelijk is geaccepteerd.
7.8 Ingeval van door Verkoper gegrond bevonden klachten, kan Verkoper naar zijn
keuze de goederen terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs, dan wel de
zaken vervangen.
Koper heeft echter geen recht op enige schadevergoeding. Bij gegrond bevonden
klachten, in het bijzonder buiten Europa, zullen de kosten van terugneming en
terugbetaling van de
koopprijs en/of vervanging van de zaken voor 50 % voor rekening van Verkoper en
voor 50 % voor rekening van Koper komen.
7.9 Zaken kunnen door Koper slechts worden geretourneerd, nadat Verkoper zich
daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Alle retourzendingen zijn voor rekening
en risico van Koper.

ARTIKEL 8 Betaling.
8.1 Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door
Verkoper.
8.2 Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter
voldoening van de oudste openstaande posten.
8.3 Koper heeft, ook indien hij cheques heeft afgegeven, eerst dan betaald wanneer
het factuurbedrag op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven. Indien de
bijschrijvings-datum de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper
het recht om ter zake deze overschrijding rente in rekening te brengen middels een
rentenota.
8.4 De door Verkoper in het kader van gerechtelijke procedure gemaakte kosten bij
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst komen voor rekening van Koper.
Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het totaal
verschuldigde bedrag met een minimum van EU 20,00. De door Koper verschuldigde
rente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1 % van het factuurbedrag voor elke
maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden.
8.5 Koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit
welke hoofde dan ook, van het te betalen factuurbedrag af te trekken of te verrekenen.
Slechts creditnota's van Verkoper mogen worden verrekend.
8.6 Klachten, het opmaken van creditnota's of tekortkoming in de nakoming door
Verkoper kunnen nooit een reden zijn om het onbetwiste deel van een factuur niet op
tijd te betalen. Artikel 8 leden 3, 4en 5 blijven dan ook onverkort van toepassing op dit
deel.
8.7 In geval van niet betaling van enig opeisbaar bedrag, van aanvraag van surseance
van betaling, van faillissement, van WSNP, van liquidatie van de onderneming van
Koper of van beslag op de goederen van Koper, heeft Verkoper het recht de
overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden en de
nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding
van eventueel gederfde winst en/of geleden (in)directe schade. In deze gevallen is
iedere vordering van Verkoper op Koper ineens en dadelijk opeisbaar.
8.8 Verkoper mag altijd voor (een deel van) de koopprijs een bankgarantie of een
daarmee vergelijkbare zekerheid van Koper verlangen.

ARTIKEL 9 Eigendomsvoorbehoud.
9.1 Door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Eigenaar tot het moment
van volledige betaling van alle vorderingen van Verkoper op Koper uit hoofde van alle
overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
9.2 Door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, die krachtens lid 1
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale
bedrijfs-uitoefening van Koper worden doorverkocht.
9.3 Koper verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen diefstal
en brand-, ontploffing- en waterschade.
9.4 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij
zulks niet zal doen, is Eigenaar, of namens deze Verkoper, gerechtigd geleverde
zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die
de zaak voor Koper houden weg te (doen) halen. Koper en de houder voor Koper zijn
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
9.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper hiervan zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
9.6 Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle
maatregelen die Eigenaar, of namens deze Verkoper, ter bescherming van zijn
eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

ARTIKEL 10 Overmacht.
10.1 Indien een geval van overmacht van blijvende aard zich voordoet, is Verkoper
gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
10.2 Indien een geval van overmacht van tijdelijke aard zich voordoet, is Verkoper
gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden.
10.3 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt in ieder geval verstaan:
alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, ook al waren die
omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst,
zoals stormschade en andere weersomstandigheden of de gevolgen hiervan, brand, oorlog,
oorlogsgevaar,staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werkliedenuitsluiting,
gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of
doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, stagnatie in
havens of bij het transport, stakingen en alle andere omstandigheden die Verkoper
redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.

ARTIKEL 11 Aansprakelijkheid van Verkoper.
11.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade in geval van overmacht. Daarnaast
is Verkoper slechts aansprakelijk voor directe schade in geval van opzet of grove
schuld van hemzelf of zijn ondergeschikten tot maximaal het bedrag dat staat vermeld
op de factuur van de zaken. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige andere
schade, hoe ook genaamd, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
11.2 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele claims van derden ter zake het
geleverde.

ARTIKEL 12 Rechten Verkoper bij wanprestatie door Koper.
12.1 Indien Koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hier omschreven voldoet, is
Koper in verzuimen heeft Verkoper het recht elke verdere levering op te schorten en
de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring
te ontbinden. Tevens is Koper aansprakelijk voor alle door Verkoper geleden schade,
onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten,
renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende schade of
kosten.

ARTIKEL 13 Emballage.
13.1 Via Verkoper afgeleverde emballage - zoals pallets, fust, kratten en dozen,
waarover statiegeld is overeengekomen en berekend, blijft altijd eigendom van
Verkoper of diens leverancier en wordt retour genomen tegen de op het moment van
teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste
emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende en overeengekomen regeling.
Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse
eetbare tuinbouwproducten.
13.2 Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Verkoper staat
de te retourneren emballage gesorteerd gereed voor transport.
13.3 Niet via Verkoper geleverde emballage wordt alleen ingenomen door Verkoper
voor zover Verkoper de betreffende emballage in zijn eigen assortiment voert.

ARTIKEL 14 Intellectuele eigendomsrechten.
14.1 Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele eigendom (o.a.
merken) in verband met door hem geleverde producten uitdrukkelijk voor.
14.2 Koper mag het geleverde alleen in de geleverde verpakking en hoedanigheid
doorverkopen met gebruikmaking van enig merk of aanduiding van Verkoper.
14.3 Koper mag het geleverde nooit aanvullen met zaken van andere herkomst dan
van Verkoper,met het oogmerk om dit als een geheel met de merken of aanduidingen
van Verkoper, door te verkopen.
14.4 Afwijkingen van leden 1, 2 en 3 zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van Verkoper, altijd bevattende een omschrijving van de
toegestane afwijking en de tijdsperiode waarvoor de toestemming geldig is.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht en forumkeuze.
15.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De
toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 In geval van interpretatieverschil tussen een vertaling van deze voorwaarden met
de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, is de Nederlandse versie maatgevend.
15.3 Alle geschillen in verband met door Verkoper uitgebrachte offertes of
aanbiedingen of overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde
rechter(binnen het arrondissement) te 's-Gravenhage (Nederland). Indien de
wederpartij een Nederlandse partij is en de vordering EU 5.000,- of minder bedraagt,
gelden in afwijking van het voorgaande de wettelijke relatieve competentieregels.